Συχνές ερωτήσεις

Μετά την 1η Μαρτίου 2021, όταν θα αρχίσει η χρήση της νέας ενεργειακής ετικέτας, το πιο ενεργειακά αποδοτικό προϊόν που θα κυκλοφορεί στην αγορά θα ανήκει στην ενεργειακή τάξη Α;

Όχι, δεν είναι σίγουρο ότι προϊόντα ενεργειακής τάξης Α θα κυκλοφορήσουν αμέσως στην αγορά. Αντιθέτως, είναι πολύ πιθανό να μην υπάρχει κανένα προϊόν που να ανήκει στην υψηλότερη τάξη ενεργειακής απόδοσης, καθώς οι τάξεις ενεργειακής απόδοσης επανακαθορίστηκαν προκειμένου να καλύψουν μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις. Τα πιο ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα αναμένεται να ανήκουν στις τάξεις Β ή C.

Πώς θα παρακολουθείται η εφαρμογή της νέας ενεργειακής ετικέτας;

Τα Κράτη Μέλη, υποστηριζόμενα από τις εθνικές Αρχές Επιτήρησης της Αγοράς, υποχρεούνται να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την ορθή εφαρμογή του νέου συστήματος ενεργειακής σήμανσης μέσω αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων. Σύμφωνα με το αρ. 7 παρ. 4 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2017/1369, τα Κράτη Μέλη καθορίζουν το πλαίσιο των κυρώσεων που θα επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης του κανονισμού για την ενεργειακή σήμανση, συμπεριλαμβανομένης της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ετικετών. Μία πλήρης λίστα με όλες τις Ευρωπαϊκές Αρχές Επιτήρησης της Αγοράς είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: ec.europa.eu/docsroom/documents/42281 

Σε περίπτωση που δεν υιοθετηθεί η νέα ενεργειακή ετικέτα από προμηθευτές θα υπάρξουν περιορισμοί για τη συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς; Εάν ναι, από πότε;

Εάν ένας προμηθευτής δεν υιοθετήσει τη νέα ενεργειακή ετικέτα μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού για τη νέα ενεργειακή σήμανση δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, δεδομένου ότι οι κανονισμοί είναι νομικές πράξεις που ορίζονται στο άρ. 288 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που έχουν γενική εφαρμογή, δεσμευτική ως προς όλα τα στοιχεία τους, και άμεση ισχύ σε όλα τα Κράτη Μέλη. Η Διοικητική Δράση πρέπει να συμμορφώνεται με τις αρχές της νομιμότητας, της αμεροληψίας και της καλής απόδοσης. Επομένως, σε περίπτωση που γίνει αποδεκτή μια προσφορά που συντάχθηκε κατά παράβαση των όσων ισχύουν για τη νέα ενεργειακή ετικέτα, θα έχει διαπραχθεί σαφές νομικό αδίκημα. Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τη σχετική νομοθεσία.

Με ποιον τρόπο θα παρέχονται κίνητρα για την προώθηση της νέας ενεργειακής ετικέτας;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί διάφορα έργα που στοχεύουν στη διευκόλυνση της ενεργειακής μετάβασης με στόχο την αύξηση της βιωσιμότητας, ενημερώνοντας και υποστηρίζοντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (φορείς). Περαιτέρω πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και οι ευκαιρίες κατάρτισης, αναμένεται να αυξήσουν την ικανότητα της Δημόσιας Διοίκησης αναφορικά με την εφαρμογή της νέας ενεργειακής σήμανσης. Όσον αφορά στα εθνικά κίνητρα, αυτά θα καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες των Ευρωπαϊκών Κρατικών Ενισχύσεων.

Θα ήθελα να αγοράσω μια συσκευή που να ανήκει στην τάξη ενεργειακής απόδοσης A+++ σύμφωνα με την τρέχουσα ετικέτα. Σε ποια τάξη θα ανήκει αυτή σύμφωνα με τη νέα ενεργειακή ετικέτα;

Δεν είναι δυνατό να καθοριστεί εκ των προτέρων σε ποια τάξη ενεργειακής απόδοσης θα ανήκει ένα προϊόν ενεργειακής τάξης Α+++ σύμφωνα με τη νέα ετικέτα. Ο ασφαλέστερος τρόπος αντιστοίχισης είναι η προσεκτική ανάγνωση και η σύγκριση δεδομένων όπως η κατανάλωση ενέργειας στην τρέχουσα και τη νέα ενεργειακή ετικέτα.

Πώς μπορώ να συγκρίνω την απόδοση μιας συσκευής A+++ τάξης με αυτήν μιας νέας συσκευής A τάξης;

Αντικειμενικές συγκρίσεις μεταξύ προϊόντων θα είναι δυνατές με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων EPREL. Από το τέλος του 2020, ένα τμήμα της βάσης δεδομένων για προϊόντα που υπόκεινται σε επαναπροσδιορισμό της τάξης ενεργειακής τους απόδοσης με βάση τη νέα ετικέτα θα είναι προσβάσιμο από επαγγελματίες αγοραστές και καταναλωτές. Πρόσβαση στο τμήμα αυτό μπορεί να αποκτηθεί μέσω ειδικής πλατφόρμας στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς οι κατασκευαστές είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τη βάση δεδομένων με πολλές τεχνικές πληροφορίες για τα προϊόντα, η πλατφόρμα θα δίνει τη δυνατότητα να γίνεται σύγκριση μεταξύ των προϊόντων διαφόρων προμηθευτών. Τα δεδομένα που αναφέρονται στην τρέχουσα ετικέτα θα είναι διαθέσιμα μέχρι την 1η Μαρτίου 2021, ενώ από την 1η Μαρτίου 2021 και μετά θα είναι διαθέσιμα τα δεδομένα που αναφέρονται στη νέα ετικέτα.

Ποιες πρόσθετες πληροφορίες θα περιέχουν οι νέες ενεργειακές ετικέτες;

Σαρώνοντας με ένα «έξυπνο» κινητό τον κωδικό QR που περιλαμβάνει η νέα ενεργειακή ετικέτα ενός προϊόντος θα πραγματοποιείται άμεσα σύνδεση με την Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων EPREL, μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η πρόσβαση στα φύλλα πληροφοριών προϊόντος. Με αυτόν τον τρόπο, θα υπάρχει η δυνατότητα μελέτης σημαντικών πληροφοριών ενός προϊόντος, αξιολογώντας ταχύτερα και αποτελεσματικότερα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του που σχετίζονται με την απόδοση και την κατανάλωση ενέργειας.

Θα αποτελέσει η νέα ενεργειακή ετικέτα ένα πρακτικό εργαλείο για φορείς που χαράζουν στρατηγικές στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης;

Ναι, η νέα ετικέτα αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο, ενημερωμένο σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες οδηγίες και τα ενοποιημένα σχετικά διεθνή πρότυπα (ISO 26000, GRI 302, AA1000). Η νέα ενεργειακή ετικέτα, ως εργαλείο εύκολα αναγνωρίσιμο και χρησιμοποιήσιμο, μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση του αειφόρου χαρακτήρα ενός φορέα ή μιας εταιρίας στο πλαίσιο των δράσεων για την εταιρική κοινωνική του ευθύνη.