Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός για την ενεργειακή σήμανση

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ). OJ L 198, 28.7.2017, p. 1–23

Direct link to regulation

Ψυγεία και καταψύκτες

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2016 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των οικιακών ψυκτικών συσκευών και για την κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1060/2010 της Επιτροπής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ). C/2019/1806

Direct link to regulation

Πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια-στεγνωτήρια

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των οικιακών πλυντηρίων ρούχων και των οικιακών πλυντηρίων-στεγνωτηρίων και για την κατάργηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1061/2010 της Επιτροπής και της οδηγίας 96/60/ΕΚ της Επιτροπής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ). C/2019/1804

Direct link to regulation

Πλυντήρια πιάτων

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2017 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των οικιακών πλυντηρίων πιάτων και για την κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1059/2010 της Επιτροπής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ). C/2019/1807

Direct link to regulation

Τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2013 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των ηλεκτρονικών διατάξεων απεικόνισης και για την κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2010 της Επιτροπής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ). C/2019/1796

Direct link to regulation

Λαμπτήρες

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2015 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των φωτεινών πηγών και για την κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 874/2012 της Επιτροπής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ). C/2019/1805

Direct link to regulation

Ψυκτικές συσκευές με λειτουργία άμεσης πώλησης

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2018 της Επιστροπής της 11ης Μαρτίου 2019 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των ψυκτικών συσκευών με λειτουργία άμεσης πώλησης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ). C/2019/1815

Direct link to regulation