Γενικά θέματα

Πότε πρέπει να ολοκληρωθεί η αντικατάσταση της τρέχουσας ετικέτας με τη νέα για οικιακές συσκευές και τηλεοράσεις που διατίθενται στην αγορά πριν και μετά το Νοέμβριο του 2020;

 • Η αντικατάσταση πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 14 εργάσιμων ημερών από την 1η Μαρτίου 2021. Οι 14 ημέρες είναι εργάσιμες, Δευτέρα έως Παρασκευή δίχως να λαμβάνονται υπόψη το Σάββατο, η Κυριακή ή κάποια αργία. Οι νέες ετικέτες δεν πρέπει να εμφανίζονται σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα πριν από την 01.03.2021.
 • Οι απαιτήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της αντικατάστασης είναι οι ίδιες για τα φυσικά και τα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Πρέπει επίσης να αντικατασταθούν οι ετικέτες που περιλαμβάνονται στη συσκευασία των προϊόντων που βρίσκονται ήδη στις αποθήκες των λιανεμπόρων (stocks);

 • Οι έμποροι πρέπει να παραθέτουν μόνο τη νέα ενεργειακή ετικέτα σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα από την ημερομηνία που αυτή τίθεται σε ισχύ. Καμία τροποποίηση του περιεχομένου της συσκευασίας δεν απαιτείται για μονάδες που βρίσκονται στις αποθήκες των λιανεμπόρων (stock). Επομένως, οι τρέχουσες ετικέτες και τα δελτία πληροφοριών των προϊόντων στη συσκευασία δε χρειάζεται να αντικατασταθούν.
 • Ωστόσο, όσον αφορά στους λαμπτήρες, ο έμπορος θα αντικαταστήσει την τρέχουσα ετικέτα με τη νέα ετικέτα σε μορφή αυτοκόλλητου, ίδιου μεγέθους, που θα υπάρχει πάνω στη συσκευασία ή θα είναι προσαρτημένο στη συσκευασία εντός 18 μηνών από την 1η Σεπτεμβρίου 2021, δηλαδή έως την 28η Φεβρουαρίου 2023.

Μπορούν οι οπτικές διαφημίσεις ή κατάλογοι με τις νέες ενεργειακές ετικέτες να παρουσιαστούν πριν από την 1η Μαρτίου ή την 1η Σεπτεμβρίου 2021 ανάλογα με το προϊόν;

 • Οποιαδήποτε οπτική διαφήμιση για ένα συγκεκριμένο προϊόν που περιέχει τη νέα τάξη ενεργειακής απόδοσής του δε θα δημοσιοποιηθεί πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του νέου κανονισμού (1η Μαρτίου ή 1η Σεπτεμβρίου 2021 ανάλογα με το προϊόν). Οι κατάλογοι μπορούν να ετοιμαστούν αλλά να μην δημοσιοποιηθούν πριν από αυτές τις ημερομηνίες. Το ίδιο ισχύει και για τη διαφήμιση στο διαδίκτυο. 

Για τις κατηγορίες προϊόντων που αφορούν στις οικιακές συσκευές, τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης: ποια προϊόντα εξαιρούνται από τον επαναπροσδιορισμό της τάξης ενεργειακής απόδοσης με βάση τη νέα ετικέτα και μέχρι πότε επιτρέπεται η πώληση τέτοιων προϊόντων από λιανεμπόρους;

 • Ένας έμπορος ο οποίος δεν είναι σε θέση να λάβει τη νέα ενεργειακή ετικέτα για μονάδες που έχει ήδη στις αποθήκες του (stock) επειδή ο προμηθευτής έχει παύσει τις δραστηριότητές του, επιτρέπεται να πωλεί αυτές τις μονάδες αποκλειστικά με την τρέχουσα ετικέτα έως την 30η Νοεμβρίου 2021. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι μονάδες δε θα πρέπει να πωλούνται σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα.
 • Εάν μονάδες που ανήκουν στο ίδιο μοντέλο ή σε ισοδύναμα μοντέλα δεν διατίθενται στην αγορά μετά την 1η Νοεμβρίου 2020 και εάν η παλιά (τρέχουσα) και η νέα ετικέτα απαιτούν διαφορετική μεθοδολογία δοκιμής του μοντέλου, ο προμηθευτής απαλλάσσεται από την υποχρέωση να προμηθεύσει τη νέα ενεργειακή ετικέτα για μονάδες που διατίθενται στην αγορά πριν από την 1η Νοεμβρίου 2020. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται στον έμπορο να πωλεί τις εν λόγω μονάδες αποκλειστικά με την τρέχουσα ετικέτα μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2021. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι μονάδες δεν πρέπει πλέον να πωλούνται σε φυσικά ή ηλεκτρονικά καταστήματα. 

Διαδικτυακή ή εξ αποστάσεως πώληση, συμπεριλαμβανομένης και της οπτικής διαφήμισης και του υλικού προώθησης για ομάδες προϊόντων με τη νέα ενεργειακή ετικέτα

Ποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τις διαδικτυακές και τις εξ αποστάσεως πωλήσεις;

 • Ένα βέλος με το χρώμα της τάξης ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος και το εύρος των διαθέσιμων τάξεων ενεργειακής απόδοσης πρέπει να τοποθετείται δίπλα στο μοντέλο προϊόντος για διαδικτυακές και εξ αποστάσεως πωλήσεις. Οι προδιαγραφές του βέλους δίνονται λεπτομερώς στα Παραρτήματα VII & VIII του κανονισμού ενεργειακής σήμανσης ανά κατηγορία προϊόντος. Μια μονόχρωμη εκδοχή είναι δυνατή σε περίπτωση μονόχρωμου έντυπου υλικού.
 • Οι προμηθευτές πρέπει να διασφαλίζουν ότι η νέα ενεργειακή ετικέτα και το σχετικό δελτίο πληροφοριών του προϊόντος είναι διαθέσιμα στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων EPREL. Οι έμποροι μπορούν να ζητήσουν από τους προμηθευτές τα παραπάνω σε έντυπη μορφή (Άρθρο 3 ¨Υποχρεώσεις προμηθευτών¨). Οι πρόσθετες προδιαγραφές σχετικά με τη νέα ενεργειακή ετικέτα και το δελτίο πληροφοριών του προϊόντος για διαδικτυακές και εξ αποστάσεως πωλήσεις περιγράφονται λεπτομερώς στα Παράρτηματα VII & VIII του κανονισμού ενεργειακής σήμανσης ανά κατηγορία προϊόντος.
 • Στην περίπτωση εξ αποστάσεως πωλήσεων και τηλεπωλήσεων, οι πελάτες μπορούν να λάβουν κατόπιν αιτήματος ένα έντυπο αντίγραφο της ετικέτας και του σχετικού δελτίου πληροφοριών του προϊόντος (συνήθως σημείο 6 του Παραρτήματος VII) από τον έμπορο. Στην περίπτωση τηλεπωλήσεων, οι (προφορικές) πληροφορίες που παρέχονται στον πελάτη θα περιλαμβάνουν την τάξη ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος και το εύρος των διαθέσιμων τάξεων ενεργειακής απόδοσης.

Πληροφορίες σχετικά με την EPREL (ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων που φέρουν ενεργειακή σήμανση)

Πώς και πότε θα παράγονται οι νέες ετικέτες;

Οι προμηθευτές πρέπει ήδη να καταχωρούν στη βάση δεδομένων τα προϊόντα που απαιτούν ενεργειακή ετικέτα από την 1η Ιανουαρίου 2019. 

Οι προμηθευτές πρέπει να επανακαταχωρούν τα προϊόντα τους εάν δεν εμπίπτουν σε ειδικές παρεκκλίσεις. Με αυτήν την εκ νέου καταχώριση θα δημιουργηθεί ένα νέο αναγνωριστικό EPREL για το προϊόν. 

Μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2020 η βάση δεδομένων EPREL επιτρέπει στις εταιρείες να προκαταχωρίσουν τα προϊόντα τους, ώστε να παραχθούν «χειροκίνητα» οι νέες ενεργειακές ετικέτες τους. Η EPREL παράγει τον κωδικό QR που θα συμπεριληφθεί στο αρχείο της ετικέτας (που δημοσιεύεται στο Europa, σε μορφή INDD). Έτσι, οι ετικέτες μπορούν να παραχθούν «χειροκίνητα» με την υποστήριξη ενός σχεδιαστή γραφικών. 

Η πλήρης επανακαταχώρηση στη βάση δεδομένων EPREL αναμένεται να είναι διαθέσιμη από το τρίτο τρίμηνο του 2020. Αυτό θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα παραγωγής των νέων ενεργειακών ετικετών. Έτσι, από το τρίτο τρίμηνο του 2020 και έπειτα η βάση δεδομένων EPREL θα παράγει πλήρως τις νέες ενεργειακές ετικέτες. Οι εταιρείες πρέπει να εισάγουν όλα τα δεδομένα ενός προϊόντος και η ετικέτα θα παράγεται αυτόματα από τη βάση δεδομένων EPREL. 

Θα μπορέσουν οι έμποροι να «κατεβάσουν» τις ετικέτες και τα δελτία πληροφοριών προϊόντων από τη βάση δεδομένων EPREL;

Οι έμποροι θα μπορούν να «κατεβάσουν» τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων EPREL από την ημερομηνία που η νέα ενεργειακή ετικέτα θα τεθεί σε ισχύ. 

Πότε θα είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό οι πληροφορίες για τις νέες ενεργειακές ετικέτες της βάσης δεδομένων EPREL;

 • Το ευρύ κοινό θα είναι επίσης σε θέση να «κατεβάσει» τις νέες ενεργειακές ετικέτες και τα σχετικά δελτία πληροφοριών προϊόντος από τη βάση δεδομένων EPREL από την ημερομηνία που η νέα ενεργειακή ετικέτα θα τεθεί σε ισχύ.
 • Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων EPREL θα διευκολυνθεί από τον κώδικα QR, ο οποίος θα επιτρέπει την απευθείας σύνδεση με τη σελίδα του προϊόντος στην EPREL.
 • Οι πληροφορίες που παρέχονται στη βάση δεδομένων EPREL θα βασίζονται στους ισχύοντες / "παλαιούς" κανονισμούς έως την 28η Φεβρουαρίου 2021 για οικιακές συσκευές, τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης και έως την 31η Αυγούστου 2021 για λαμπτήρες αντίστοιχα. Οι πληροφορίες σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς θα είναι διαθέσιμες από την 1η Μαρτίου 2021 για οικιακές συσκευές, τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης και την 1η Σεπτεμβρίου 2021 για λαμπτήρες αντίστοιχα. 

Υλικό προώθησης και εκπαίδευσης σχετικά με τις νέες ενεργειακές ετικέτες

Τι είδους υλικό προώθησης και εκπαίδευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν από την ημερομηνία που οι νέοι κανονισμοί θα τεθούν σε ισχύ (1η Μαρτίου 2021 και 1η Σεπτεμβρίου 2021 για λαμπτήρες αντίστοιχα);

 • Κάθε οπτική διαφήμιση για ένα προϊόν με νέα ετικέτα που θα περιέχει τη νέα τάξη ενεργειακής του απόδοσης, δεν μπορεί να κοινοποιηθεί πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του νέου κανονισμού (1η Μαρτίου για οικιακές συσκευές, τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης, 1η Σεπτεμβρίου 2021 για λαμπτήρες αντίστοιχα). Οι κατάλογοι μπορούν να ετοιμαστούν αλλά δεν πρέπει να κυκλοφορήσουν πριν από αυτές τις ημερομηνίες. Το ίδιο ισχύει και για τις διαφιμήσεις στο διαδίκτυο.
 • Οι ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό των ευρωπαϊκών ενεργειακών ετικετών που συνοδεύονται από εκπαιδευτικό υλικό μπορούν να πραγματοποιηθούν πριν από την ημερομηνία που οι νέοι κανονισμοί θα τεθούν σε ισχύ.