Αναλυτικά χαρακτηριστικά της νέας ενεργειακής ετικέτας

Η ενεργειακή ετικέτα για κάθε μία από τις επτά ομάδες προϊόντων περιέχει εν μέρει νέες πληροφορίες (π.χ. τάξη εκπομπών θορύβου, ενεργειακή κατανάλωση κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου υψηλού δυναμικού εύρους (HDR), κλπ), καθώς και νέα εικονογράμματα. Τα λεπτομερή χαρακτηριστικά της νέας ενεργειακής ετικέτας για κάθε ομάδα προϊόντων και οι διαφορές μεταξύ της τρέχουσας και της παλιάς ετικέτας παρουσιάζονται παρακάτω.