Ποιες είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ της τρέχουσας και της νέας ετικέτας;

  • Μια κοινή κλίμακα τάξεων ενεργειακής απόδοσης από A έως G θα χρησιμοποιείται για όλες τις ομάδες προϊόντων.
  • Στην πάνω δεξιά γωνία της ετικέτας θα αναγράφεται ο κωδικός QR, ο οποίος θα παρέχει σύνδεση με τη βάση δεδομένων EPREL της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα υποστηρίζει τη διαφάνεια και την ευκολότερη εποπτεία της αγοράς από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.
  • Η ενεργειακή κατανάλωση των προϊόντων θα αναγράφεται με πιο ευδιάκριτο και ομοιόμορφο τρόπο στο μεσαίο τμήμα της ετικέτας.
  • Το κατώτερο τμήμα της ετικέτας θα περιλαμβάνει εικονογράμματα που θα παρουσιάζουν πληροφορίες σχετικά με επιλεγμένα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ορισμένα εικονογράμματα είναι ίδια με αυτά στις τρέχουσες ετικέτες, άλλα έχουν αναθεωρηθεί, ενώ υπάρχουν και κάποια καινούρια. 

Τι άλλο πρέπει να ληφθεί υπόψη για τις νέες ενεργειακές ετικέτες;

Τάξεις ενεργειακής απόδοσης

  • Κατά τον χρόνο εισαγωγής της νέας ενεργειακής ετικέτας στα καταστήματα αναμένεται να υπάρχουν ελάχιστα προϊόντα που να κατατάσσονται στην ενεργειακή τάξη Α. Αυτό θα συντελέσει στην προώθηση της καινοτομίας και την ανάπτυξη συνεχώς αποδοτικότερων προϊόντων, τα οποία σε βάθος χρόνου θα καταταχθούν στην υψηλότερη τάξη ενεργειακής απόδοσης. 

Εικονογράμματα

  • Η πλειοψηφία των εικονογραμμάτων της τρέχουσας ετικέτας θα χρησιμοποιηθεί και στη νέα ετικέτα. Ωστόσο, ορισμένα εικονογράμματα προσαρμόστηκαν κατάλληλα, ενώ κάποια είναι νέα (π.χ. ενεργειακή αποδοτικότητα για τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου υψηλού δυναμικού εύρους (HDR), χρόνος πλυσίματος για τα πλυντήρια, κλπ). 

Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων και κωδικός QR

Βάσει νομοθεσίας, όλα τα προϊόντα που φέρουν ενεργειακή ετικέτα θα πρέπει να καταχωρούνται στη νέα ευρωπαϊκή βάση δεδομένων (EPREL) από τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς. Η βάση δεδομένων παρέχει πρόσθετες πληροφορίες για τα προϊόντα, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην ετικέτα, και αποτελείται από 2 τμήματα που αφορούν διαφορετικές ομάδες-στόχους:

  • Τμήμα για την εποπτεία της αγοράς: Το τμήμα είναι προσβάσιμο μόνο από τις αρχές εποπτείας της αγοράς. Τα δεδομένα που παρουσιάζονται εδώ έχουν σκοπό να υποστηρίξουν και να διευκολύνουν τις δράσεις επιτήρησης της αγοράς.
  • Τμήμα για καταναλωτές, επαγγελματίες αγοραστές, εμπόρους και άλλους χρήστες: Το τμήμα αυτό παρέχει ελεύθερη πρόσβαση και θα είναι διαθέσιμο από το καλοκαίρι του 2020 και μετά. Μέχρι το Μάρτιο του 2021 θα διατίθενται πληροφορίες για τα προϊόντα σύμφωνα με την παλιά (τρέχουσα) ετικέτα. Από το Μάρτιο του 2021 και μετά θα διατίθενται πληροφορίες σύμφωνα με τη νέα ετικέτα.

Οι πληροφορίες που θα είναι αναρτημένες στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων (EPREL) θα είναι προσβάσιμες απευθείας μέσω της ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και μέσω του κωδικού QR που θα υπάρχει στην κάθε ετικέτα. Λογισμικό-εφαρμογή, που αναπτύσσεται τώρα από ανεξάρτητους οργανισμούς, θα επιτρέπει τη σύγκριση διαφορετικών προϊόντων και τον υπολογισμό του κόστους λειτουργίας συσκευών.