Διαφορές σε σχέση με την τρέχουσα ετικέτα (εκτός από την κλίμακα της ενεργειακής απόδοσης):

  • Eνεργειακή κατανάλωση στην κατάσταση λειτουργίας ανά 1000 ώρες κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου SDR
  • Eνεργειακή κατανάλωση σε κατάσταση λειτουργίας ανά 1000 ώρες κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου HDR
  • Καταργήθηκε η ένδειξη της ισχύος (W)
  • Καταργήθηκε η ένδειξη του ορατού διακόπτη
  • Ένδειξη οριζόντιας και κατακόρυφης ανάλυσης σε εικονοστοιχεια